STADGA

§1 Namn
Föreningens namn skall vara föreningen Landeryds Järnvägsmuseum, vilket får förkortas med LJM.


§2 Säte och verksamhetsområde
Föreningens säte skall vara Landeryd, Hylte kommun, Hallands län. Föreningens verksamhetsområde skall i första hand vara Halland, Småland och Västra Götaland.


§3 Föreningens syfte och mål
Föreningens syfte är att bevara Landeryds stationsmiljö och lokstall samt främja en järnvägshistoriskt positiv utveckling av densamma. Särskilt stor vikt skall läggas vid att bevara lokstall, stationshus, godsmagasin, vagnvåg och bangård samt genomföra nödvändiga renoveringar och erforderligt underhåll vid desamma. Föreningens långsiktiga mål är, i första hand, att bedriva museiverksamhet i Landeryds lokstall samt bedriva trafik med museala järnvägsfordon. Om möjligt med anknytning till Halland och forna HNJ.


§4 Medlemskap
Envar som är intresserad av att stödja eller delta i föreningens verksamhet kan bli medlem. Medlemskap erhålls genom att till föreningen inbetala av årsmötet fastställd medlemsavgift i egenskap av enskild medlem, hushåll eller företag/förening. Föreningens styrelse har rätt att förvägra den medlemskap, som bedöms kunna motarbeta eller skada föreningens mål och syften. Inbetald medlemsavgift skall i sådana fall skyndsamt
återbetalas.


§4.1 Uteslutning
Den som uppenbart motarbetar föreningen eller som på annat sätt skadar föreningen kan av styrelsen omgående uteslutas. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej. Den uteslutne har rätt att föra talan mot styrelsens beslut på näst efter uteslutningen kommande möte där den uteslutne är röstberättigad.


§5 Mötesverksamhet och omröstningar
Föreningen skall årligen avhålla minst ett medlemsmöte samt ett årsmöte (årsstämma). Årsstämma skall avhållas senast innan utgången av april månad varje år. Därutöver skall styrelsen sammanträda minst en gång per kvartal, oftare vid behov. All mötesverksamhet skall protokollföras av vald mötessekreterare. Vid styrelsemöten bör föreningens sekreterare vara mötessekreterare. Årsstämma samt medlemsmöten utlyses av styrelsen senast tre veckor innan stämmodatum. Till kallelse skall bifogas föredragningslista. Extra medlemsmöte eller årsmöte skall utlysas om styrelsen anser så vara befogat eller om minst tio medlemmar så begär. Alla omröstningar sker öppet och med enkel majoritet. Om någon så begär hålles omröstningen sluten. Vid lika röstetal vinner det förslag som mötesordföranden biträder utom vid personval där lotten avgör.


§5.1 Dagordning vid årsstämma
Vid föreningens årsstämma skall följande dagordning användas. Ytterligare punkter kan vid behov läggas till.


1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av ordförande för mötet
4. Val av sekreterare för mötet
5. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
7. Revisorernas rapport angående det gångna verksamhetsåret
8. Fråga om styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
9. a) Val av Ordförande för kommande 2 verksamhetsår (udda år)
b) Val av Sekreterare för kommande 2 verksamhetsår (jämna år)
c) Val av Kassör för kommande 2 verksamhetsår (udda år)
10. Val av 2 ledamöter för kommande verksamhetsår
11. Val av 3 styrelsesuppleanter för kommande verksamhetsår
12. Val av 2 revisorer samt 2 revisorssuppleanter för kommande verksamhetsår
13. Val av 3 personer till valberedningen för kommande verksamhetsår
14. Förslag till budget för kommande verksamhetsår
15. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
16. Styrelsens propositioner
17. Inkomna motioner
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande


§6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av minst tre och högst fem ordinarie ledamöter samt, vid behov, suppleanter till dessa. Styrelsen väljs av årsstämman efter valberedningens förslag och enligt följande kriterier:


Ordförande och Kassör väljs för en mandatperiod om två år i taget. Val sker udda årtal.

Sekreterare väljs för en mandatperiod om två år taget. Val sker jämna årtal.

Ledamöter väljs för en mandatperiod om ett år i taget.


§7 Firma
Föreningens firma tecknas av Ordförande, Kassör och Sekreterare var för sig.


§8 Valberedning
Valberedningen väljs av årsstämman och skall bestå av minst 2 personer varav en är sammankallande. Det åligger valberedningen att till årsstämman ha tagit fram förslag på ny styrelse för kommande verksamhetsår samt att ha tillfrågat de personer som är föremål för val. Styrelsen skall arbeta stödjande mot valberedningen samt inför årsstämman i god tid, dock senast 4 veckor innan årsstämman, påminna sammankallande om valberedningens uppdrag.


§9 Revisorer
Årsstämman väljer efter förslag från valberedningen 2 revisorer samt 2 revisorssuppleanter för varje verksamhetsår. Revisor får inte vara medlem i styrelsen, nära anhörig till eller på annat sätt släkt med någon
styrelsemedlem. Det åligger styrelsen att tillse att revisorerna får tillgång till föreningens bokföring senast en månad innan ordinarie årsstämma.


§10 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras genom två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Minst två tredjedelar av mötets deltagare skall rösta för en stadgeändring.


§11 Föreningens upplösning
Föreningens upplösning kan beslutas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Det sista utav dessa två möten beslutar om fördelning av tillgångar och medel. I första hand skall dessa fördelas till verksamheter vilka är snarlika LJM:s.


(Dessa stadgar är senast reviderade efter beslut vid årsmöte 2023-03-25 och efterföljande medlemsmöte.)