VÅR HISTORIA

Den 15:e Januari 1872 fattades ett beslut om att anlägga en järnvägsom skulle gå "från Halmstad - nära Oskarström, över Torup, förbi sjön Bolmen, åt Värnamo och nära Taberg till Jönköping eller annan punkt på stambanan söder om Jönköping jämte bibana till gisslaved". Beslutet lade grunden till det som ursprungligen kom att heta "Halmstad - Jönköpings Järnväg" men som sedermera blev Aktiebolaget Halmstad - Nässjö Järnvägar, HNJ.

 

Den 1:e September 1887 öppnades sträckan mellan Halmstad och Värnamo för allmän trafik. Bygget av banan hade redan nu ansträngd ekonomi men öppnandet av denna första delsträckaunderlättade en aninggenom aatt intäkter från trafiken började komma in. Bygget gick vidare och den 21:e December 1882 kunde hela sträckan mellan Halmstad och Värnamo tas i trafik.

 

Landeryd fick inte rättigheten som station förrän 1881 utan var från invigningen 1877 endast en hållplats. Det var vid denna tid en avsevärd skillnad. Ursprungligen fanns det en enklare stationsbyggnad. Det stationshus som idag kan beskådas i Landeryd byggdes år 1906 i samband med öppnandet av Västra Centralbanan.

 

Det var först när Västra Centralbanan byggdes som Landeryds blomstringstid kan sägas ta sin början. I och med bygget fick nu Landeryd linjer åt tre håll. HNJ åt sydväst med linjen till Halmstad och åt nordost till Nässjö och Jönköping. Norrut kunde man på Västra Centralbanan ta sig med tåg ända till Falköping. Denna järnväg, Västra Centralbanans Järnväg, VCJ, var administrativt uppdelad. VCJ ägde själva järnvägen medans HNJ svarade för själva trafiken även på den sträckan.

 

Efter tillkomsten av VCJ 1906 blev Landeryd en järnvägsknutpunkt med allt vad det innebar. Rangering av godsvagnar, lastning av gods, byte för resenärer och inte minst, Landeryd fick sin egna lokstation. Där kunde loken ta vatten och kol, slaggas och genomgå mindre översyner. Större översyner gjordes alltid vid lokstationen i Halmstad. Som mest fanns under järnvägens blomstringstid 250 personer i Landeryd som direkt hade sin sysselsättning vid järnvägen

 

Under senare delen av 1940-talet löstes så gott som alla järnvägar i Sverige in av staten och drevs därefter i SJ:s regi. VCJ, bolaget som ägde själva järnvägen Västra Centralbanan, fick aldrigstar ekonomi utan köptes redan tidigt upp av HNJ. Kvar efter den affären blev ett HNJ som ägde både järnvägen och svarade för trafiken. Detta HNJ löstes år 1945 in av staten.

 

När landsvägstrafiken med bussar och lastbilar gjorde sitt intåg i samhället, minskade järnvägstrafiken successivt. Persontrafiken på Västra Centralbanan lades ner helt 1985. Sträckningen mellan Landeryd och Smålands Burseryd körs ett godståg om dagen. Sträckan Smålands Burseryd till Sjötofta är klassad som industrispår. Där trafiken är mycket sporadisk. Ytterligare norrut, mellan sjötofta och Ambjörnap, är nu endast dressincykling möjlig.

 

Det finns dock en lite ljusning. Den 22 maj 2004 bildades den ideella föreningen Landeryds Järnvägsmuseum. Föreningen har tagit det som sin uppgift att förvalta järnvägsmiljön i Landeryd och bevara och utveckla den för framtiden. Som ett led i detta anordnar föreningen utfärder med museitåg vid ett antal tillfällen per år. Tågdagarna i Landeryd är ett årligt återkommande evenemang i Landeryd som kommit att bli ett av Sveriges största. Dess emellan förvaras lok och vagnar i Landeryds lokstall, vars forna status som lokstation nu är på väg att återuppstå. Den 4:e april 2013 körde föreningen Landeryds Järnvägsmuseum konungaparet mellan Landeryd och Torup under en del av deras eriksgata.