LJM på Julmarknaden


LJM fanns på plats vid den traditionsenliga julmarknaden i Gamla idrottshallen i Hyltebruk första advent.
Enligt museiföreningens ”knallar” bakom försäljningsbordet – Åsa Bengtsson, Christer Johansson och Per-Yngve Bengtsson – knöts många positiva kontakter med passerande marknadsbesökare. Samtalen gällde dels året som gått, dels planerade LJM-aktiviteter under 2024, däribland Tågsläppet 28 april och TÅGDAGARNA 7-8 september. Nästa år är TÅGDAGARNA, där LJM:s 20-årsjubileum kommer att uppmärksammas, åter planerade till sedvanlig tid, d v s första hela helgen i september. Senast fick evenemangsdagarna som bekant senareläggas med tre veckor av olika skäl. Försäljningsmässigt innebar LJM:s deltagande i julmarknaden inga jätteintäkter. Dock bytte några produkter ur LJM-butiken ägare, däribland ett par järnvägsalmanackor för 2024 och ett Tågquiz-spel!


– Som ordförande i LJM gläds jag över alla påspädningar av föreningskassan. Men det viktigaste i sådana här sammanhang är de många givande mötena med människor i alla åldrar. Några av marknadsbesökarna bokade t ex in TÅGDAGARNA 2024 i sin almanacka redan nu, säger Per-Yngve Bengtsson.


Han påminner om möjligheten att köpa julklappar via LJM-butiken på föreningens hemsida.


– Varför inte den nya boken om HNJ-banorna som vi säljer till bra pris?! Den har mycket lokalanknutet material i text och bild och bör intressera även den som inte är speciellt järnvägsintresserad.

Rälsbussköp stärker LJM


Landeryds Järnvägsmuseums köp av rälsbuss Y8 1076 och släpvagn UBF7Z 2069 (se text om medlemsmötet nedan) stärker föreningen i flera avseenden, menar LJM-ordföranden Per-Yngve Bengtsson.


– Ett järnvägsmuseum i Landeryd vore inte fullödigt utan rälsbussar. Fordonstypen användes under decennier både på Halmstad-Nässjö-banan (HNJ) och Falköpingsbanan (VCJ). För generationer svenskar var de liktydiga med att åka tåg på oelektrifierade linjer. Släpvagn 2069 var i två omgångar stationerad i Halmstad och har passerat Landeryd många gånger. Dessutom satsade HNJ-bolaget tidigt på rälsbussar, inte minst genom de på 1930-talet introducerade snabbvagnarna säger Per-Yngve Bengtsson, och tillägger att rälsbussarna blir en tillgång också i samband med TÅGDAGARNA och andra researrangemang.


LJM hade tidigare de båda fordonen på deposition från Firma JT Järnvägsteknik/Kurt Blomqvist i Mjölby.


– Vi är tacksamma för att vi nu fått köpa fordonen på bra villkor. Vi har också, genom förmedling av en anförvant till Kurt, kunnat överföra en  befintlig hembudsrätt på fordonen till köpeavtalet. Ett tack ska därför också riktas till Museiföreningen Gefle-Dala Jernväg, säger LJM-ordföranden.


Motorenheten Y8 1076 och släpvagnen UBF7Z 2069, med både passagerar- och godsutrymme, är tillverkade av respektive AB Svenska Järnvägsverkstäderna, Linköping och Eksjöverken. Y 8:an levererades till SJ år 1956, släpvagnen 1960. Rälsbussar, också av tidigare generationer än den nu aktuella, växte fram ur SJ:s och enskilda järnvägars behov av att sänka kostnaderna för tågdriften under trycket av växande konkurrens från bilismen. Ett ångloksdraget tåg t ex, fordrade oftast en personal på minst tre personer; en förare, en eldare och en tågbefälhavare/konduktör. Ett rälsbusståg kunde inte sällan framföras av en enda person, en förare som också hanterade biljetter och gods. Dessutom krävde rälsbussarna avsevärt mindre service och underhåll än ångloken.


Av den här aktuella typen kunde upp till åtta rälsbussar multipelköras, dvs framföras av en enda förare. De tillverkades i uppemot 700 exemplar i skiftande utföranden med olika beteckningar (littera). Rälsbussarna  kallades också motorvagnar och många av dem blev föremål för  ombyggnader under sin livstid, bl a av inredningen.

De två rälsbussenheter som Landeryds Järnvägsmuseum köpt, här fotograferade under växling utanför lokstallet. Närmast  kameran släpvagnen UBF7Z 2069, bakom denna motorenheten Y8 1076.

Medlemsmöte med Hyltebruk-fokus


Cirka 25 personer deltog i LJM medlemsmöte i Landeryds stationshus den 21 oktober. Inbjuden gäst var Ingemar Lund som med tal, film och stillbilder satte fokus på utvecklingen av bruksorten Hyltebruk och dess tåg- och busstrafik.


Inledningsvis informerade LJM-ordföranden Per-Yngve Bengtsson om aktuella föreningsfrågor, däribland erfarenheterna av årets TÅGDAGAR, det Leader-stödda projektet där lokstallet kopplats till det kommunala VA-nätet och återfått fungerande toaletter och duschar. I projektet ingår fyra nya ställplatser för husbilar vid lokstallet, förbättrad ytterbelysning och belysta museiskyltar.


– VA-projektet innebär en avsevärd standardhöjning, dels för det växande antalet besökare i vårt järnvägsmuseum, dels för de medlemmar som regelbundet arbetar i lokalerna. Lokstallet kan nu också i viss utsträckning användas av externa parter som lokal för föreningsmöten, kulturaktiviteter m m, konstaterade Per-Yngve Bengtsson.


När det gäller LJM:s önskan att öppna den nedlagda bansträckan Landeryd-Broaryd (till väg 153) för dressincykling, kunde LJM:s ordförande rapportera att Trafikverkets hantering av ärendet kommer att ta tid. Så här långt tyder inget i kontakten med myndigheten på att idén inte kan förverkligas, men museiföreningens intresse förutsätter att villkoren för banupplåtelsen blir acceptabla, liksom att organisations- och finansieringsfrågorna får tillfredsställande lösningar.


– Dressincykling för allmänheten skulle bli en tillgång för besöksnäringen i både Hylte och Gislaveds kommun. Vi skulle få ett nytt friluftsinriktat och järnvägsanknutet besöksmål inom ramen för Landeryds unika kulturmiljö.


LJM-ordföranden rapporterade också att föreningen nyligen köpt lokstallets båda rälsbussar (Y8 1076 och släpvagnen UBFZ 2069), tidigare på deposition från Kurt Blomqvist i Mjölby.


– Vi tackar Kurt för affären! Det känns bra att Landeryds Järnvägsmuseum nu har äganderätten till dessa fordon, en gång så typiska för järnvägar som Halmstad-Nässjö och Landeryd-Falköping och därmed ett naturligt inslag i vårt järnvägsmuseum. Rälsbussarna är också lättillgängliga för medlemsutflykter och likande, men för att de ska kunna rulla på linjen måste vi i dagsläget samverka med part som innehar trafiktillstånd.


Mötets gäst Ingemar Lund bjöd därefter på en uppskattad historisk kavalkad i ord, film och stillbilderkring bruksorten Hyltebruks utveckling från 1800-talet och framåt. Bilderna (flera av dem postgångna vykort) på järnvägsstationen, bangården och det sedan länge rivna lokstallet väckte inte oväntat extra intresse och diskussion. Detsamma gällde bilderna på de olika bussar som rullat i hyltebygden genom åren, Ingemars far Tage körde flera av dem som SJ-anställd förare.


Kerstin och Peter Folkeson såg till att de församlade hade riklig tillgång till korv med bröd och måltidsdryck samt kaffe med dopp under medlemsmötet, årets andra i ordningen.

Ingemar Lund, med rötterna i Hyltebruk, gjorde en uppskattad exposé över bruksortens utveckling från 1800-talet och framåt.

Vykort med motiv från Hyltebruks järnvägsstation någon gång före 1920. Fler historiska vykort finns på www.hyltevykort.se

Följ med på virtuell rundvisning!


Som den skarpögde redan konstaterat, står det numera också VIRTUELL RUNDVISNING i menyn överst här på hemsidan.


– Det betyder att hemsidans besökare nu kan göra ett virtuellt besök i vårt järnvägsmuseum och i Landeryds unika kulturmiljö med anknytning till järnvägen, säger LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson.


Den virtuella besöksmöjligheten har skapats i samarbete med leverantören IVAR Studios i Stockholm, som har bred erfarenhet av sådana här koncept. Hylte kommun och Södra Hestra Sparbank har stöttat projektet ekonomiskt.


– Jag tycker själv att man via fotona i 360 grader får en väldigt fin uppfattning av bl a lokstallet och dess rymd. Drönarbilderna, tagna i april utan skymmande lövverk på träden, ger en överblick av stationsområdet och omgivande bebyggelse och natur. Genom att dra musen och klicka på ikoner kan man dels röra sig runt i den avbildade miljön, dels få fördjupande information här och var, om exempelvis museets fordon, det statliga byggnadsminnet Landeryds stationshus och Tågdagarna,
fortsätter Per-Yngve Bengtsson.


– Så från och med nu kan alla intresserade, oavsett var de befinner sig i världen, enkelt ta sig till Landeryd! Erfarenheten av sådana här digitala besöksmöjligheter tyder på att de i många fall också leder till ett fysiskt besök, och det hoppas vi såklart också gäller LJM! Den virtuella rundvisningen kan successivt uppdateras och tillföras nya bilder och textinformation,
även på främmande språk.


– Om allt går som vi hoppas ska vi de närmaste åren kunna lägga till bl a material rörande möjligheterna att cykla dressin Landeryd-Broaryd. Men där är vi inte ännu, mycket arbete återstår i det projektet. Men underhandlingar med Hylte och Gislaved kommuner och Trafikverket pågår, säger Per-Yngve Bengtsson.

Nu kan man hyra ställplats


Nu har de fyra nya ställplatserna för husbilar och husvagnar intill Landeryds lokstall/Järnvägsmuseum tagits i bruk. Dygnshyran (kl 12-12) är 250 kr och ger tillgång till elanslutning samt duschar och toaletter i de renoverade hygienutrymmena i lokstallet. Ingen tömning av husbilstoaletter. Betalning med swish och kort.


För bokning kontakta Christer Johansson, christer.johansson@landeryd.info, 073-073 63 86.

Den nyanlagda planen intill Landeryds lokstall/Järnvägsmuseum rymmer fyra ställplatser för husbilar, alternativt husvagnar. Ställplatserna har tillkommit inom ramen för ett Leader-projekt med ekonomiskt stöd från Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) och Jordbruksverket.

Bokgåva från SJ-veteran


Förre trafikområdeschefen m m vid SJ, Henrik Arnhed i Halmstad (bilden), med många tjänsteår inom järnvägen, har skänkt ett stort antal järnvägsböcker till LJM. 

– Vi kunde hämta böckerna, som krävde tolv bärkassar, alldeles efter givarens 90-årsdag. Vi gratulerar varmt i efterhand men uttrycker främst stor tacksamhet över den värdefulla gåvan till vårt järnvägsmuseum, säger LJM-ordföranden Per-Yngve Bengtsson. 

…och ytterligare två böcker


Även Sofie Melin har donerat böcker till LJM, tidigare ägda av hennes far, Bengt Melin.

Det rör sig om bokhäftet ”Det var en gång” om Halmstad-Bolmens Järnväg (HBJ) samt ett exemplar av IC Motorparlör, förvisso utan järnvägsanknutet innehåll men väl avspeglande den tid då bilismen växte och ökade konkurrenstrycket mot våra järnvägar. Stort tack Sofie för bokgåvan!

Arbetshelg med hög temperatur

LJM arbetshelg 17-18 juni genomfördes i hög temperatur, såväl vädermässigt som i intensitet. Mycket blev nämligen åtgärdat av de totalt 10-12 personer/medlemmar som deltog. Gräsytorna kring lokstallet och stationshuset trimmades, vändskivans trä skyddsbehandlades, presenningstäckningen av teakvagnen utomhus (HNJ DFo  26/SJ Dfo11 3877) återställdes samtidigt som buskvetegationen kring vagnen rensades bort, dieselloket T23 119 teststartades och -kördes, dörren till ett av skyddsrummen jämte stationshuset målades och en hel del annat, bl a diverse rengörings- och städinsatser, blev utfört.


Stort tack till alla som var med och svettades i Landeryd dessa varma dagar, inte minst Kerstin och Peter Folkeson som stod för lunch- och middagsmat inklusive samkväm på lördagskvällen samt vederkvickande fika.   


Sådana här koncentrerade arbetsinsatser i LJM-verksamheten ger alltid goda praktiska resultat samtidigt som de hjälper till med att bygga upp allas vår gemenskap och personliga nätverk. Därför ser styrelsen gärna att vi blir ännu fler deltagare i kommande arbetshelger!


Som illustration på ovanstående kan nämnas att vid ett av de ovan relaterade arbetsmomenten deltog fyra personer med ursprung i fyra olika länder. Järnvägsintresset för oss samman! Denna internationella touch kröntes sent på söndagseftermiddagen av ett nederländskt par på bilsemester i Sverige som stannade till vid lokstallet och frågade om järnvägsmuseet var öppet. Portarna hade nyss stängts, men självklart öppnades de igen. Besökarna tackade för servicen genom ett, i förhållande till längden av besöket, generöst ekonomiskt bidrag till föreningen. LJM tackar och önskar fortsatt trevlig vistelse i vårt land!

Trädäcket på lokstallets 15-meters vändskiva fick en ny skyddande behandling mot vädrets makter.

Presenningsskyddet på HNJ-vagnen DFo 26 återställdes sedan en av presenningarna tidigare blåst av. Några timmar senare regnade det hårt i samband med ett lokalt åskväder!

Ljusare kring lokstallet

Förbättrad ytterbelysning kring lokstallet är en del av det snart avslutade VA-projektet, d v s anslutningen av lokstallet till det kommunala VA-nätet samt anläggandet av ställplatser för husbilar. Ytterbelysningen förbättras dels i form av lampor på fasaden, mot vändskivan i princip mellan varannan portöppning, dels på de tre skyltar åt olika håll som upplyser om här finns Landeryds Järnvägsmuseum.


— Fasadlamporna har ”gammaldags” utformning för att på bästa sätt ansluta till lokstallets äldre arkitektur. De lampor som belyser LJM-skyltarna har av praktiska skäl måst få ett modernare snitt, men de är ju i gengäld anknutna till något som i sen tid tillförts byggnaden, d v s själva skyltarna. Den nya ytterbelysningen ökar bekvämligheten på platsen, skärper museiföreningens profil och bidrar även till ökad säkerhet kring lokstallet och tillhörande spårområde, konstaterar LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson. 

Fasadlamporna har ”gammaldags” utformning och smälter bra in i lokstallets arkitektur.

Belysningen av LJM-skyltarna åt såväl landsvägen som järnvägen skärper museiföreningens profil.

Ny bok om HNJ-banorna

I LJM-butiken tillhandahåller vi inom kort en nyutkommen bok om HNJ-banorna, med huvudlinjen Halmstad-Nässjö. Bokens innehåll består huvudsakligen av en högkvalitativ och intressant bildkavalkad i färg och svartvitt, med många foton från Landeryd. Boken, med titeln ”HNJ-banorna, En bildrapsodi 1956-1989”, är utgiven på Trafiknostalgiska Förlaget (TFN) och bilderna är tagna av sex olika fotografer. En av dem är Bengt Spade, välkänd inom LJM och för många TÅGDAGAR-besökare genom den utställning av hans Landerydsbilder som sedan några år finns i stationshuset. Några av dessa bilder finns med i den nya HNJ-boken.


Boken kommer att säljas till rabatterat pris i LJM-butiken som du hittar i menyn överst här på hemsidan.

Den nya HNJ-boken innehåller mängder av intressanta bilder från HNJ-banorna, många från Landeryd och andra stationer längs HNJ-linjerna inklusive Västra Centralbanan, VCJ (Landeryd-Falköping). 

Årets Tågsläpp på valborgsmässoafton genomfördes i vackert väder, låt vara att vindarna var lite kyliga. Uppemot 150 personer sökte sig i en tämligen jämn takt till Landeryds lokstall mellan kl 10 och 15 för att studera Landeryds Järnvägsmuseums fordon, fika, handla böcker och annat ur LJM-butiken och gå tipspromenaden genom samhället med frågor både för barn och vuxna. Några smärre fordonsrörelser på spåren utanför  lokstallet/museet då och då förhöjde stämningen. En av HNJ-godsvagnarna, som är under renovering, var utrullad utanför stallportarna.

Tågsläpp i vackert väder

Ingen deltagare i tipspromenaden för vuxna kammade hem full pott, d v s hade 12 rätt. Däremot hade tre av de inlämnade vuxenkupongerna 11 rätt, och således var det bland dessa som fördelningen 1:a-3:e pris skedde. Utslagsgivande för den slutliga placeringen dessa deltagare emellan, var deras gissning på utslagsfrågan, d v s uppskattningen av stenens vikt. Den vägde 208 gram. Förstapristagaren gissade 210 gram!


I barnens tipspromenad lyckades två deltagare kryssa 10 rätta svar, och tre deltagare hade 8 rätt.
Även här var utslagsfrågan avgörande, och barnens sten vägde 41 gram.


Vi gratulerar vinnarna, som redan underrättats om sin lycka och vinst, och tackar alla som kom till
Tågsläppet, inklusive de många arbetande LJM-medlemmarna i olika funktioner under dagen!

Rätt tipsrad i vuxenkategorin var:


X. Einar Nerman
1. Knorrhane
1. Odon
2. Stina Isaksson
2. Epålett
2. Nils Dacke
1. Metkroken
X. Molom
1. Petro Porosjenko
X. Pölsa
2. Monica/Tage
2. Batik

Rätt tipsrad i barnkategorin var:


X. Storbritannien
1. Ånga
2. Mario och Luigi
X. Vändskiva
1. Alfons Åberg
X. Slipers
1. Formel Ett
2. Krösatåget
1. 3:e helgen i september 2023
2. Kajsa

Rest-VCJ formellt nedlagd

Den 21 mars beslutade Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana att också formellt lägga ner bandel 742, d v s järnvägen Landeryd-Burseryd, den återstående resten av forna Västra Centralbanan (VCJ) som gjorde Landeryd till en järnvägsknut.


Burserydsbanan har saknat trafik de senaste åren, varför nedläggningsbeslutet var väntat. Det torde inte komma att överklagas. Som bekant hoppas Landeryds Järnvägsmuseum (LJM) att få överta de sex bankilometrarna närmast Landeryd och i första hand öppna dem för dressincykling för
allmänheten.


– Att vi fortfarande 2023 lägger ner järnvägar i Sverige känns sorgligt. Men dressincyklingen skulle bli ett bli ett nytt och attraktivt inslag i de järnvägsanknutna upplevelsemöjligheterna i Landeryd, och i regionens besöksnäring. Ett fortsatt liv åtminstone upp till Broaryd/väg 153 för denna återstående del av VCJ, som ju i sin helhet fram till 1980-talet sträckte sig från Landeryd till Falköping via Limmared och Ulricehamn, faller också väl in den lokala kulturmiljön och det statliga byggnadsminnet Landeryds Station, konstaterar Per-Yngve Bengtsson, ordförande i LJM.


Museiföreningen bedömer att banan, efter vegetationsröjning, håller för åtminstone dressincykling många år framåt utan större underhållsåtgärder. Sträckan underhölls för den kvarvarande godstrafiken in på 2000-talet.


LJM har i kontakterna med Trafikverket pekat på önskvärdheten i att VCJ:s växelanslutning till Landeryds bangård och de ingående säkerhetsanläggningarna (ställverksfunktionerna) får finnas kvar
även efter Burserydsbanans formella nedläggning. Detta eftersom bansträckan upp till Broaryd skulle
kunna utvecklas till en museijärnväg med tågtrafik under förutsättning att anknytningen till
Landeryds station bevaras.

LJM hoppas på grön signal för idén att starta dressincykling mellan Landeryd och Broaryd (till korsningen med väg 153). Här försignalen för infart till Landeryds station, fotograferad 2021.

Aktivt LJM-år summerat vid dubbelmöte

LJM:s års- och medlemsmöten den 25 mars lockade ett 20-tal medlemmar. Vid årsmötet, som hölls i stationshuset, valdes Börje Johansson till ny ordinarie styrelsemedlem efter Peer Looijen som avsagt sig omval. I övrigt är styrelsen oförändrad.
Årsmötet godkände styrelsens förslag till stadgeändringar, vilket även påföljande medlemsmöte
gjorde. Dessa ändringar (i §4) har därför trätt i kraft.
LJM:s kassör Joost Witte presenterade en växande föreningsekonomi i god ordning. Fjolårets omsättning uppgick till nästan 1 miljon kr, det beräknade resultatet till cirka 96000 kr. I slutet av medlemsmötet berättade LJM-medlemmen Tomas Themar, Museiföreningens Västra Centralbanans Järnväg, om Falköpingsbanans historia och hur den gjorde Landeryd till en järnvägsknut.


Tidigare under medlemsmötet informerade LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson om aktuella frågor. Han konstaterade att VA-projektet i lokstallet framskrider i rask takt. Arbetena, som är ett Leader-projekt, ska vara klara till sommaren. Då har lokstallet återfått fungerande toaletter och duschar. LJM-ordföranden poängterade att föreningen vill få in uppgifter om hur det var när många landerydsbor en gång duschade och badade i lokstallet. I projektet ingår dokumentation av hygienutrymmenas tidigare historia. I VA-projektet ingår en uppställningsplats för husbilar samt förbättrad ytterbelysning kring stallet samt förberedelser för en vattenhäst till ånglok.


I övrigt rapporterade LJM-ordföranden:


LJM har nyligen sökt bidrag från en byggnadsantikvarisk fond för att återställa fönsterpartierna i lokstallets portar och plåtarbeten kring väggfönstren. Ett positivt yttrande från Kulturmiljö Halland åtföljer ansökan.


En liten skara aktiva medlemmar fortsätter med renoveringen av föreningens HNJ-vagnar. Restaureringen av den täckta godsvagnen G 861 är avslutad, arbetet på G 389 pågår.


I april tas nästa steg i it-projektet där hemsidan tillförs en möjlighet till virtuella museibesök. Projektet stöds av Hylte kommun, Södra Hestra Sparbank och Kulturrådet.


Söndagen den 30 april, Valborgsmässoafton, är det sedvanligt TÅGSLÄPP med Öppet Hus i lokstallet, kaffeservering, tipspromenad, dressincykling, försäljning ur LJM-butiken m m. Evenemanget pågår kl 10-15.


TÅGDAGARNA hålls i år tre veckor senare än normalt, helgen den 23-24 september. Årets
kringaktiviteter innehåller en del nyheter, bl a marknad i Landeryd med lokalt producerade livsmedel
och lokalt hantverk.


”HNJ-banorna, en bildrapsodi 1956-1989” är titeln på en kommande bok på Trafiknostalgiska
Förlaget (TNF). I likhet med Sten-Åke Bergholms bok ”Järnvägsbilder 7” (med en del HNJ-bilder) på
samma förlag, kommer den nya HNJ-boken att ingå i LJM-butikens sortiment.


Avslutningsvis konstaterade LJM-ordföranden att LJM kan fira 20-årsjubileum nästa år. Detta ska
uppmärksammas, eventuellt i samband med 2024 års TÅGSLÄPP som sker tämligen nära LJM:s
födelsedag den 22 maj.


Nästa medlemsmöte hålls lördagen den 21 oktober kl 14.00 i stationshuset, Landeryd.

LJM vill se nytt liv för södra VCJ

I ett remissvar till Trafikverket inför den väntade formella nedläggningen av bandelen Landeryd-Burseryd, uttrycker LJM en vilja att överta sträckan Landeryd-Broaryd och i första hand öppna den för dressincykling för allmänheten.

-- Denna sexkilometerssträcka, fram till korsningen med väg 153, lämpar sig mycket väl för sådan verksamhet. Den kan också på längre sikt utvecklas till en museijärnväg med tågtrafik, säger LJM:s ordförande Per-Yngve Bengtsson.Geografiskt berörda kommuner, Hylte och Gislaved, har också yttrat sig om förslaget om formell nedläggning av järnvägen.


-- Kommunerna lägger i sina tämligen allmänna skrivningar inget hinder för vår idé, vilket vi är glada för. Nu hoppas vi på en fruktbärande diskussion med Trafikverket om hur våra planer kan realiseras, fortsätter LJM-ordföranden. Burserydsbanan har inte haft någon regelbunden trafik sedan 2014 då Green Cargo lade ner godstågen till och från Burseryd. LJM hoppas nu alltså att denna kvarliggande del av forna VJC (Västra Centralbanan Landeryd-Falköping, 131 km) kan få ett fortsatt liv.


-- Dressincyklingen skulle bli ett bli ett nytt och attraktivt inslag i de järnvägsanknutna upplevelsemöjligheterna i Landeryd, och i regionens besöksnäring. VCJ:s fortsatta liv åtminstone upp till Broaryd/väg 153 faller också väl in den lokala kulturmiljön och det statliga byggnadsminnet Landeryds station, konstaterar Per-Yngve Bengtsson. LJM bedömer att banan, efter vegetationsröjning, håller för åtminstone dressincykling många år framåt utan större underhållsåtgärder. Sträckan underhölls för den kvarvarande godstrafiken in på 2000-talet. LJM har i yttrandet till Trafikverket också pekat på önskvärdheten i att VCJ:s växelanslutning till Landeryds bangård och de ingående säkerhetsanläggningarna (ställverksfunktionerna) får finnas kvar även efter Burserydsbanans formella nedläggning. Beslutet om denna väntas tas i april av Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana, eftersom ingen remissinstans motsatt sig en formell nedläggning av Burserydsbanan, av Trafikverket benämnd bandel 742.

Broaryds tidigare station, sedd från söder. Om den i en framtid återuppstår som station i samband med att järnvägen blir museibana, kräver lokdragna tåg att ett rundgångsspår anläggs. Foto: LJM

LJM förfogar redan över en nytillverkad cykeldressin av den typ som skulle kunna användas för stärkande utflykter på VCJ:s södra del. Tänkt som prototyp för tillverkning av fler exemplar. Foto: LJM

Möt Den Svarta Damen i TV

Ångloket f d SJ E2 1333 (ägt av BJs), samt andra fordon och interiörer i Landeryds Järnvägsmuseum kan ses på SVT2 de närmaste dagarna. Då visas nämligen danskortfilmenDen Svarta Damen med Nathalie Ruiz, inspelad såväl inne som utanför lokstallet i Landeryd. Filmen, tidigare lokalt visad i Landeryds stationshus i samband med TÅGDAGARNA, är en hyllning inte bara till dansen och scenkonsten, utan också till alla de goda krafter som gör evenemangsdagarna möjliga.

Sändningstiderna för Den Svarta Damen i SVT2 är dessa, med reservation för ändringar:


Lördag 7 januari 2023 kl 21.40

Söndag 8 januari 2023 kl 13.45


Därefter kan filmen ses på www.svtplay.se